Faculty of Associated Medical Sciences

Chiang Mai University

Main%20-%20AMS%20cmu%20photo%20club_edit

สารจากคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช.

Capture-1.JPG

 ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่บ้านสีน้ำเงิน รั้วสีม่วง

          สวัสดีครับ ผม ศ.ดร.ทนพ. สาคร  พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเป็นตัวแทนบุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันของคณะฯ ทุกคน 
กล่าวแสดงความยินดีต่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

          คณะเทคนิคการแพทย์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและงานวิจัยตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ รู้จักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจัยเพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” ดังนั้นการเรียนการสอนที่เข้มข้นจึงเป็นภารกิจหลักของคณะเทคนิคการแพทย์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ดังนั้นคณะฯ จึงต้องจำกัดขอบเขตหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ขณะยังคงคุณภาพ ประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนเป็นหลักเช่นเดิมหรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นผมขอให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคนมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลานี้

           ท้ายนี้ผมขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนของคณะเทคนิคการแพทย์ ใส่ใจดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ศึกษาเรียนรู้อย่างตั้งใจ มุ่งมั่น ตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปัน สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน เพื่อทุกคนจะได้ก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในฐานะนักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัดต่อไป

 

          ศ.ดร.ทนพ. สาคร  พรประเสริฐ

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

37794260_2147698251938152_12072384398759

กิจกรรมนักศึกษา

- ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
(สโมสรนักศึกษา)

67875635_2931366980237938_69824859669968

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

- ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  เงินยืมฉุกเฉิน ทุนทำงาน ทุนฝึกงาน

- คู่มือนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

- สิทธิการรักษาพยาบาลและการประกันภัย

- การศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันทหาร

- พัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ กรณีนักศึกษาอาศัยในหอพักนักศึกษาคณะฯ

- ทีมเปรม

- ห้องสมุดและบริการด้านเทคโนโลยี

70581642_3058375800870388_28697572643973

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

- หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ระเบียบว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- CMU Smart Student

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ